Общи условия

Последно обновяване: 12.09.2023 г.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА 

www.pingvini.bg

 

Сайтът www.pingvini.bg е уеб сайт, собственост на фирма “ПИНГВИНИ“ ООД.

Достъпът и ползването на сайта www.pingvini.bg са предмет на посочените по-долу условия.

С използване на интернет сайта www.pingvini.bg всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на сайта, както и от всички други условия, уреждащи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на сайта, както и с всички други условия и правила, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

При посочените по-горе хипотези, Вие също така предоставяте Вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация и данни.

За избягване на недоразумения, изрично се посочва, че приемайки настоящите общи условия Вие сте обвързани с тях и те са приложими, както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други.

В случай, че не желаете да предоставите Вашето съгласие за обвързване с настоящите общи условия, не се разрешава използването на сайта и на предоставяните чрез него услуги, както и не можете да бъдете страна в обусловените от него правоотношения.

 

I. ДЕФИНИЦИИ, ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ОТ ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

 

С приемането на настоящите Общи условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на термините изброени по-долу.

 

1.Интернет сайтът е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра при изписване на електронния адрес pingvini.bg

2.Сайт – означава обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес /URL/ по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

3.Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством които потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

4.Администратор /на сайта/ - “ПИНГВИНИ“ ООД, ЕИК 206523842 със седалище и адрес на управление гр. София, Манастирски ливади бл.177, телефон  - 0885970291,     e-mail: office@pingvini.bg

5.Регистрация – процес на създаване на Профил от страна на Потребител, който  включва: предоставяне на данни от страна на същия, приемане на Общите условия и активиране на създадения потребителски профил. След като се регистрира в сайта, потребителят получава имейл за активиране и потвърждение на посочения от него имейл. След като го активира получава още един автоматичен имейл, в който е описано, че профилът е активен.

6.Потребител – физическо лице използващо услугите и функционалностите на сайта, чрез влизане в профила си, за лично ползване, което не извършва дейности на сайта, свързани с неговата търговска или професионална дейност.

7.Гост – физическо лице, използващо сайта, без да има потребителски профил в него или физическо лице, което има създаден потребителски профил, но използва сайта, без да е влязло в потребителския си профил.

8.Дарител – потребител, който публикува обява на сайта и прехвърля безвъзмездно артикул на друг потребител, който го приема.

9.Дарен – потребител, който приема от друг потребител или гост на сайта дарения му артикул.

10.Купувач – потребител, който сключва сделка с Продавач, като използва сайта. 

11.Продавач – потребител, който публикува обява на сайта и сключва сделка/сделки с Купувача.

12.Артикул – стока предмет на Обява.

13.Категория – тематична категория /например обувки или аксесоари/, към която е разпределена дадена обява.

14.Обява – предложение за дарение или продажба на артикул от потребител, публикувано на сайта, което отговаря на изискванията посочени в настоящите Общите условия.

15.Общи условия – означава условия определящи правилата за използване на сайта и всички актуални изменения и допълнения в тях. Общите условия са публикувани на сайта и са достъпни по всяко време във форма позволяваща изтеглянето им, запаметяването им на траен носител или принтирането им.

            II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите общи условия представляват договор между Вас и  “ПИНГВИНИ“ ООД, с който получавате правото да използвате услугите на сайта при спазване на условията по-долу. За използване на услугите на сайта www.pingvini.bg , Потребителят следва предварително да се запознае с настоящите Общи условия за използването му, както и изрично да ги приеме, натискайки съответния бутон, който съдържа израза „Приемам и съм съгласен с Общите условия“.

2. “ПИНГВИНИ“ ООД, ЕИК 206523842  , със седалище и адрес на управление гр. София, Манастирски ливади б.177 е дружество регистрирано съгласно българското законодателство. Дружеството е оператор и администратор на сайта www.pingvini.bg Данните за контакт с “ПИНГВИНИ“ ООД са следните: гр. София, Манастирски ливади бл.177 п.к. 1404/ тел. 0885970291

3.Страна в правоотношенията, уредени с настоящите общи условия са “ПИНГВИНИ“ ООД от една страна и всеки потребител или гост, заредил интернет сайта www.pingvini.bg

4.“ПИНГВИНИ“ ООД си запазва правото да прекратява или да прави частични или пълни промени в сайта, както и в Общите условия за ползване, за което уведомява и регистрираните потребители на сайта по подходящ начин.

5.“ПИНГВИНИ“ ООД не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола  на “ПИНГВИНИ“ ООД.

6.Условията за ползване на сайта, включително правилата за регистрация и публикуването на обяви, както и процедурата за подаване на жалби, са посочени в Общите условия. Всеки потребител, който използва Уебсайта, е длъжен да се запознае със съдържанието на Общите условия.

7.Потребителите без профил или Гостите на сайта могат да го използват с ограничени функции, като използването му е разрешено само при спазване на правилата на сайта посочени в настоящите Общи условия, както и при спазване на действащите законодателство и принципа на добросъвестността.

8.Съдържанието, публикувано на сайта, включително в частност обявите, независимо от тяхната форма, т.е. текстови, графични и видео материали, е обект на защита на правата на интелектуална собственост, включително авторски права и права на интелектуална собственост на “ПИНГВИНИ“ ООД. Забранено е използването на това съдържание по какъвто и да е начин без писменото съгласие на лицата, които са титуляри на тези права. Всяко събиране и обработка на данни и друга информация, достъпна на сайта, с цел по-нататъшно споделяне с трети страни в рамките на други сайтове и извън Интернет е забранено. Също така е забранено използването на наименованието на сайта pingvini.bg и наименованието на дружеството “ПИНГВИНИ“ ООД , включително характерни за сайта графични елементи, без съгласието на “ПИНГВИНИ“ ООД.

9.При установено евентуално нарушение, съгласно т.8 от Общите условия на права на Потребителите или трети лица, право да подадат сигнал за нарушени права имат легитимният собственик на права върху интелектуална и/или индустриална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в сайта или упълномощеният представител по интелектуална собственост, както и друго изрично упълномощено от легитимния собственик лице.

10.Всеки сигнал за нарушени права на интелектуална или индустриална собственост трябва да съдържа определени реквизити, а именно следва да се посочат доказателства за правата на интелектуална и/или индустриална собственост върху докладвания обект на нарушението, като но не само - свидетелство за регистрация за марка, дизайн, патент и други. При направени твърдения за нарушения на авторски права, притежателите на авторски права следва да представят доказателства за авторство и оригиналност върху своите творби, чиито права са нарушени. Подаденият сигнал за нарушени права следва да съдържа и пълен списък с линкове към докладваните обяви. В случай че лицето подаващо сигнала не е титуляр на правата върху обекта на интелектуална собственост, чиито права са нарушени, към сигнала следва да бъде представено и изрично пълномощно.

 

11. Като се вземат предвид правата на интелектуална собственост, чийто титуляр е “ПИНГВИНИ“ ООД в съответствие с разписаното в настоящите Общи условия, нито един текст в настоящите Общи условия не следва да се тълкува и не представлява съгласие  дадено от “ПИНГВИНИ“ ООД, да бъдат използвани правата на “ПИНГВИНИ“ ООД или тези на третите лица, посочени в настоящите Общи условия, както и не следва да се тълкува като отказ от такива права.

12. “ПИНГВИНИ“ ООД единствено и само поддържа интернет сайта www.pingvini.bg, не упражнява контрол  върху нито един елемент от сделките, както и не носи отговорност към която и да е страна по сделките. “ПИНГВИНИ“ ООД не носи отговорност и за вреди, причинени от некоректно поведение на потребители или гости на сайта, за евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на артикулите, получени или закупени чрез сайта, за вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на сайта на www.pingvini.bg, като и ако Потребителят си забрави акаунта логнат на компютър и/или мобилно устройство, или по какъвто и да е било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му.

13. След регистрацията си в сайта, по начина и при условията посочени по-долу в настоящите Общи условия, като част от услугите на сайта, Потребителите имат право:

 • да преглеждат съдържанието на сайта;
 • да използват Профила си и свързаните с него функционалности;
 • да публикуват обяви при спазване на правилата посочени в настоящите Общи условия;

14.“ПИНГВИНИ“ ООД предоставя услугите за преглеждане на съдържанието на сайта, създаването и поддръжка на Профил, както и за публикуване на обяви.

15.Потребителите, които комуникират с други Потребители чрез функционалността за чат на сайта, потвърждават с приемането на настоящите Общи условия, че са информирани, че тези разговори не са лични и че тяхното съдържание може да бъде достъпено и обработвано от “ПИНГВИНИ“ ООД , като информацията от чат модула се архивира и съхранява за срок от 30 /тридесет/ дни. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят потвърждава, че “ПИНГВИНИ“ ООД има право да достъпва и съхранява съдържанието на разговорите, проведени чрез функционалността за чат на  сайта, с цел да се повиши безопасността на Потребителите, да се предотвратят злоупотреби и да се подобрят услугите на сайта. Информация относно това как и защо “ПИНГВИНИ“ ООД  осъществява достъп и  анализира съдържанието на разговори, проведени чрез функционалностите на чата в сайта, се съдържа в публикуваната Политика за поверителност.

16.С приемането на настоящите Общи условия, Потребителите на сайта се считат за информирани, че за да използват услугите на сайта в цялост, трябва да имат устройство, свързано към Интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (браузър). “ПИНГВИНИ“ ООД ще положи максимално дължимата грижа, за да гарантира непрекъснатото функциониране на сайта. За да се гарантира високо качество на услугите и ефективно функциониране на сайта, “ПИНГВИНИ“ ООД си запазва правото да прави прекъсвания във функционирането на сайта, като са възможни кратки технически прекъсвания/профилактики на услуги, по време на които някои функционалности на сайта и услугите, предоставяни от “ПИНГВИНИ“ ООД, могат да бъдат ограничени или недостъпни.

17.“ПИНГВИНИ“ ООД  обработва личните данни на Потребители, лица, действащи от името на Потребители, и на Гости, в съответствие с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки.

 

 III. УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ

1.За да бъде получен достъп до пълния набор от функционалности на сайта, всеки един Гост на сайта, трябва да си създаде профил и да използва сайта като регистриран Потребител. Създаването на профил дава възможност на Потребителя да използва, наред с основните услуги и следните функционалности на сайта:

 • публикуване и управление на вече публикувани обяви;
 • разглеждане на обявите на други Потребители;
 • изпращане и получаване на съобщения до и от други Потребители на сайта;

2.Услугите на сайта могат да бъдат използвани само от напълно дееспособни физически лица, навършили 18 години. За да бъде създаден профил на регистриран потребител на сайта, съответното физическо лице следва да декларира, че отговаря на посоченото изискване.

3.Всяко едно физическо лице, като потребител може да създаде и използва само един профил в сайта. Това правило не се прилага, когато възникне необходимост от създаване на друг профил поради невъзможност за достъп до първоначално създадения профил /забравена парола или друга техническа причина/. Всички изключения по отношение на правилото за ползване на един профил ще се проверяват детайлно от “ПИНГВИНИ“ ООД, като администратора на сайта има право временно да ограничи достъпа до  Профила по време на проверката или да блокира Профила при липса на потвърждение на обстоятелствата, обосноваващи прилагането на някое от горепосочените изключения.

4.За да бъде създаден профил на Потребител на сайта следва:

 • да бъде попълнена формата, налична на сайта, както и да бъдат предоставени необходимите и изискани данни, включително имейл адрес , телефон - 0885970291 и уникална парола или автентикация чрез външен доставчик на услуги като Facebook, Linkedin, Google;
 • да бъдат прочетени и приети настоящите Общи условия и Приложенията към тях, ако има такива; 

5.При създаването на профил в сайта, Потребителят потвърждава, че данните, предоставени по време на процеса на регистрация, както и за ползването на услугите на сайта, са верни, правилно въведени и актуални, както и че има право да използва тези данни. Потребителят се задължава в случай на промяна в предоставените данни да ги актуализира незабавно. При установяване на нарушения и предоставяне на неверни данни, “ПИНГВИНИ“ ООД си запазва правото да блокира профил, в съответствие с процедурата в настоящите Общи условия.

6.След попълване на данните, необходими за регистрация, на предоставения от потребителя имейл адрес, от страна на “ПИНГВИНИ“ ООД ще бъде изпратено потвърждение за регистрация на профила, линк или код за активиране на профила. Регистрацията на профил се счита за завършена след активиране на създадения профил от страна на Потребителя. Ако активирането на профила от страна на Потребителя не се осъществи в рамките на 30 дни от получаване на имейла, потвърждаващ регистрацията на профила, линкът или кодът за активиране изтича и акаунтът не се активира. Потребителят може да се регистрира наново, като използва същия имейл адрес само след като се свърже с “ПИНГВИНИ“ ООД на: office@pingvini.bg, след активиране на профила, Потребителят може да използва услугите на сайта, както и от този момент се счита, че сключва договор за обслужване на профил с администратора на сайта. 

7.Потребителят се задължава да пази данните за достъп до профила си на сайта в тайна, да не ги предоставя на трети лица, както и да положи дължимата грижа за опазването им и за предотвратяване на нерегламентиран достъп от неоторизирани трети лица до сайта. При загуба на данни или установяване на ползването на данните за достъп създадения профил на сайта от неоторизирани трети лица, Потребителят незабавно следва да информира “ПИНГВИНИ“ ООД, както и  ако е възможно, да промени незабавно паролата си за достъп до сайта.

8.Потребителят на сайта има право да го използва само по предназначение, добросъвестно и за никакви незаконни цели, като Потребителят също така се задължава да не използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при ползването на сайта от други потребители.

9.Договорът за обслужване на профил се сключва при активиране на профил и е за неопределен период от време. Договорът за обслужване на профил може да бъде прекратен от Потребителя в съответствие със следните правила:

 • Правото да изтрие профила си не засяга правото на Потребителя да оттегли или прекрати договора, както е предвидено в закона и в настоящите Общи условия;
 • Изтриването на профил е възможно чрез една от следните опции:
  • избиране на съответната опция в панела на профила на потребителя
  • изпращане на искане за изтриване до имейл адрес: office@pingvini.bg

10.За избягване на всякакви недоразумения изрично се посочва, че при изтриване на профила от потребителя, останалите  договорености между “ПИНГВИНИ“ ООД и Потребителя относно услугите, предоставяни от сайта, също се прекратяват. Прекратяването на договора за обслужване на профил влиза в сила от момента на неговото осъществяване /и е с действие занапред/.

11.За избягване на всякакви недоразумения изрично се посочва, че след изтриване на Профил или прекратяване на договора за обслужване на профил, Потребителят губи достъп до информацията, предоставена или генерирана в хода на използването на сайта.

12.“ПИНГВИНИ“ ООД има право да прекрати едностранно договора с Потребителя за обслужване на Профил и в случай че след отправено искане от “ПИНГВИНИ“ ООД за прекратяване на  определени действия или бездействия, които нарушават Общите условия или нормите на действащото законодателство, Потребителят не се съобрази, не ги прекрати и продължи извършването им.

13.С цел да гарантира правилното функциониране на сайта, да защити и осигури безопасността на лицата, които го използват, “ПИНГВИНИ“ ООД си запазва правото да извършва допълнителна проверка на валидността и истинността на предоставените от Потребителя данни и да поиска от Потребителя да потвърди самоличността си, съдържащата се в обявата информация или информацията, свързана с дадена сделка,  като тази проверка се извършва по начин, избран от “ПИНГВИНИ“ ООД. Ако проверката на данните или самоличността на потребителя не може да се осъществи, “ПИНГВИНИ“ ООД може да ограничи  или блокира функционирането на профила съгласно правилата, определени в настоящите Общи условия.

IV. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ

1.“ПИНГВИНИ“ ООД дава възможност на Потребителя да публикува обяви в сайта. Публикуването на обява на сайта от потребителя се извършва след попълване на форма за публикуване на обяви и одобрение на обявата от администратора на сайта. “ПИНГВИНИ“ ООД си запазва  правото да не публикува обява, която не отговаря на посочените критерии в настоящите Общи условия, както и има право и да върне обявата на потребителя за корекция на посочения от потребителя имейл адрес. След привеждане на обявата в съответствие с изискванията посочени в настоящите Общи условия, тя се публикува на сайта.

2.Обява, публикувана от Потребител в сайта, е достъпна за всяко лице, което използва услугите на сайта. Заедно с обявата в сайта е налична и контактната форма, която позволява на заинтересованите лица да се свържат с Потребителя, публикувал обявата, и да му изпратят съобщение. Потребителят се задължава да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

3.От момента на публикуване на обявата в сайта, Потребителят предоставя на “ПИНГВИНИ“ ООД неизключително, териториално неограничено и безвъзмездно разрешение за записване, възпроизвеждане и разпространение на цялата или част от обявата с цел нейното показване на сайта, както и на партньорите на “ПИНГВИНИ“ ООД, чрез които се извършва разпространението на сайта, а също така и навсякъде чрез Интернет, включително търсачки (като Google), социални мрежи (като Facebook). Предоставянето на разрешението е необходимо за ползването на пълния набор от функционалности на Уебсайта. “ПИНГВИНИ“ ООД в качеството си на Администратор на Платформата има право да използва публикуваните от потребителите обяви и съдържание на сайта за целите на провеждане на организираните от “ПИНГВИНИ“ ООД маркетинг и/или рекламни активности, както и всякакъв друг вид кампании за представяне и популяризиране дейността на сайта. С публикуването на обява потребителите се съгласяват тази обява и нейното съдържание на сайта да бъдат ползвани изцяло или отчасти, самостоятелно или заедно с други обяви, в маркетинг и/или рекламни активности и кампании за представяне и популяризиране дейността на сайта. Поради специфичното естество на Интернет, “ПИНГВИНИ“ ООД не разполага с пълен контрол върху разпространението на съдържание, публикувано или предадено чрез функционалностите на сайта на други Потребители и не поема отговорност в това отношение за действията на трети лица, включително в случай на копиране и разпространение на съобщения от такива лица в сайтове и портали, които не са свързани със сайта.

4.За да бъде публикувана на сайта www.pingvini.bg съдържанието на обявата трябва да отговаря на изискванията, посочени по-долу от Общите условия, да бъде вярно, недвусмислено и разбираемо и да отговаря на техническите изисквания, посочени от “ПИНГВИНИ“ ООД. Потребителят има право да определи свободно съдържанието на обявата, но без да нарушава закона и при спазване на следните изисквания:

 • Обявата да бъде написана на български език и да не съдържа думи, които се считат за вулгарни или обидни;
 • Да бъде избрана една подходяща за предмета на обявата категория, към които обявата да бъде причислена;
 • Да се публикуват артикули от различни категории в отделни Обяви;
 • Да се посочи цялата цена в български лева, ако е приложимо и когато е приложимо, да посочи, че артикулът се предлага безплатно и като дарение;
 • Да се посочи състоянието на артикула /например нов или използван или др./, където е приложимо и има посочен такъв параметър във формата за добавяне на обява;
 • Да съдържа ясно, точно и пълно описание на артикула, включително достоверна и не подвеждаща информация за неговите характеристики. Не се допуска да се посочват марки и модели на артикули, които не се предлагат в обявата
 • Да не съдържа в заглавието данни за контакт, които данни се посочват в полетата на формата, предназначени за тази цел;
 • Предметът на обявата може да бъде единствено предмет, притежаван от Потребителя и намиращ се на територията на България;
 • Да съдържа информация относно това дали цената в Обявата се отнася до един Артикул или комплект от Артикули. Един и същ артикул може да бъде обхванат само от една обява в даден момент,
 • Да съдържа поне една лично направена снимка на предлагания артикул;

5.Съдържанието на обявата не може да включва реклами, промоционално и рекламно съдържание, адреси на уебсайтове и други елементи, водещи до услуги, осигуряващи същите или подобни услуги като ПИНГВИНИ“ ООД.

6.Потребителите нямат право и не могат да публикуват дублиращи се обяви, като за “дублиращи” се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия и снимки, както и такива, които предлагат подобни артикули. Ако дублираща обява бъде публикувана от Потребител, администратора на сайта има правото да премахне същата незабавно от сайта.

7.Публикуването на обява на сайта се извършва от потребителя чрез кликване върху иконата "Добави обява" или други подобни.

8.Публикуването на Обявата в сайта се отразява след добавянето й и продължава в рамките на период от 60 дни, считано от публикуването й на сайта. Този период на публикация може да бъде по-кратък при настъпването на едно от следните обстоятелства:

 • Потребителят е дарил или продал артикула;
 • Потребителят е променил обявата по такъв начин, който да показва, че се отнася за различен артикул спрямо този, за който първоначално тя се е отнасяла;
 • Потребителят е изтрил обявата;

9.Публикуването на обявата може да бъде забавено, в случай че Обявата попадне в режим на задържане поради необходимост от проверка от страна на Администратора и/или при наличие на съмнение дали тя отговаря на правилата на настоящите Общи условия. При тази хипотеза, моментът на публикация може да се забави с времето, необходимо за извършване на проверката, но не повече от 24 часа от момента на създаване на Обявата от потребителя. Това правило се прилага съответно и относно началния момент на публикация при удължаване/подновяване на вече създадена Обява.

10.В периода на публикуване на обявата на сайта, Потребителят има право да променя съдържанието на обявата и някои от нейните параметри, но при спазване на определени условия, както и да изтрие обявата.

11.След края на публикуване на обявата в сайта, независимо от причината, обявата се архивира в съответния раздел Моят профил /Обяви/ Архивирани, където тя е на разположение на Потребителя за период до 12 месеца, освен ако Потребителят сам не премахне архивираната обява преди края на този период.

12.Обявите публикувани на сайта са безплатни.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА. САНКЦИИ.

1.Потребителят има право да използва сайта в съответствие със закона и добрите практики, като зачита правата и интересите на другите.

2.Потребителят се задължава:

 • да не предприема действия, които биха могли да възпрепятстват правилното функциониране на сайта, включително да не предприема действия, които пречат на възпроизвеждането на съдържанието на сайта, Профила си или Профилите на други Потребители, или на IT елементите на сайта;
 • да не предприема незаконни действия, включително изпращане или публикуване чрез използване на функционалностите на сайта на съдържание, което нарушава закона, лични права, съдържание, което съдържа или разпространява детска порнография, или терористично съдържание или съдържание, което нарушава правата на интелектуална собственост на други лица, както и съдържание с дискриминационен или расистки характер;
 • да не извършва чрез сайта сделка на забранени за продажба артикули, както и да не извършва продажба на други артикули, при условие че търговията с тях е недопустима съгласно приложимото законодателство, както и артикули, които са или са били предмет на кражба или са предмет на висящо съдебно или административно производство, или артикули, предмет на изпълнително производство или включени в масата на несъстоятелност;
 • да не подвежда потребителите на сайта, например като предоставя невярна информация за aртикул или прикрива съответна информация;
 • да се въздържа от недобросъвестно поведение и да не злоупотребява с функционалности на сайта, като ги използва в противоречие с целта му и настоящите Общи условия.

3.Потребителят е длъжен да спазва правилата, посочени в настоящите Общи условия, по време на всеки един момент от ползването на сайта и спрямо всяка предлагана функционалност, включително и най-вече когато публикува обяви и изпраща съобщения до други Потребители.

4.Публикуването или предаването на съдържание на сайта се извършва автоматично, като се използва интерфейсът на сайта и без участието на “ПИНГВИНИ“ ООД, като “ПИНГВИНИ“ ООД не проверява автоматично цялото съдържание, предавано чрез функционалностите на сайта.

5.В случай на промени в съдържанието на обява, направени от Потребителя след публикуването й в сайта, администратора на сайта има право да премахне обявата.

6.Всяко лице, което използва сайта, има възможност да докладва на “ПИНГВИНИ“ ООД всяко незаконно или противоречащо на правилата и Общите условия съдържание, разпространявано чрез сайта, чрез имейл на office@pingvini.bg с тема "Докладвай за нередност". Доколкото е възможно, докладващото лице следва да предостави данни, които да позволят на “ПИНГВИНИ“ ООД да провери доклада за злоупотреба, включително идентификационния номер на обявата, обяснение на причините, поради които счита, че съдържанието е незаконно или противоречи на Общите условия, и по негов избор, данни за контакт.

7.В случай на получаване на обосновано съобщение (въз основа на доклад за злоупотреба или по друг начин), че въпросното съдържание, изпратено или публикувано чрез сайта, е незаконно или нарушава разпоредбите на Общи условия, “ПИНГВИНИ“ ООД има право:

 • незабавно да блокира даденото съдържание, като в случай на блокиране, съдържанието няма да бъде видимо или достъпно за лица, които използват сайта;
 • да предприеме съответните действия по разследване, за да установи обстоятелствата по случая, като действа пропорционално и разумно, включително например чрез осъществяване на контакт с лицето, подало  сигнала за нередност, с лицето, публикувало съответното съдържание, с компетентния държавен орган или с външен консултант;
 • в случай на блокиране на дадено съдържание да информира лицето, чието съдържание е било докладвано, най-късно в момента на влизане в сила на блокирането под формата на имейл, като посочи блокираното съдържание и причините за решението за блокиране, като се посочва основанието за него съгласно Общите условия;

8.В случаите по т.7 “ПИНГВИНИ“ ООД има право да откаже предоставянето на по-детайлна информация на Потребителя, ако уведомяването от компетентен държавен орган, задължаващи законови разпоредби или необходимостта да се гарантира безопасността на хората или здравето им, както и сигурността на държавата, предполага задължение да не се разкрива информацията.

9.Блокираното съдържание остава достъпно под формата на работно копие на Обявата и е налично в Профила, но не е видимо на Уебсайта.

10.“ПИНГВИНИ“ ООД има право да премахне обява или да блокира Профил, ако има подозрение, че чрез обявата или Профила могат да бъдат извършени действия, застрашаващи безопасността на други Потребители в сайта, както и в случай че обявата има негативно влияние върху доброто име на “ПИНГВИНИ“ ООД или по друг начин уврежда “ПИНГВИНИ“ ООД. Не се допуска публикуването в сайта на съдържание или линкове към конкурентни сайтове.

11.В случай на сериозно нарушение на закона при използване на сайта, както и на съществено или повтарящо се нарушение на разпоредбите на Общите условия, по-специално в случай на повторни опити за публикуване или разпространение на незаконно съдържание от даден потребител или от различни Потребители, действащи съвместно и по договорка, включително и при използването на различни профили, “ПИНГВИНИ“ ООД може, в съответствие с принципа на пропорционалност и зачитане на свободата за обмен на стоки, да ограничи или да блокира временно или за постоянно използването на Профил или Профили, което ще бъде равносилно на временно спиране на предоставянето на услуги на Потребителя, като се вземат предвид следните правила:

 • Ограничаване на профила означава спиране на функционалността му. Потребителят, чийто профил е бил ограничен, губи възможността да използва сайта активно, което означава, че не може да изпраща съобщения и публикува обяви. Той може обаче да разглежда сайта, историята на съобщенията и публикуваните обяви
 • Блокирането на профил означава, че потребителят губи възможността да влезе в профила си.

            VI. ПРОЦЕДУРА ПО ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

1.При твърдения за нередности в работата  на сайта, включително по отношение на индивидуални услуги от технически характер, потребителят/гостът следва първо да се свърже с “ПИНГВИНИ“ ООД на адрес , като предостави данните, необходими за идентифициране на проблема.

2.“ПИНГВИНИ“ ООД полага всички усилия да предоставя услуги от най-високо качество. Независимо от горепосоченото, Потребителят има право да подаде безплатно жалба относно неизпълнението или неточното изпълнение от страна на “ПИНГВИНИ“ ООД на услугите, предоставяни съгласно  Общите условия.

3.Жалбата може да бъде подадена по един от следните начини:

 • чрез формата за контакт с “ПИНГВИНИ“ ООД
 • изпращане на имейл до: office@pingvini.bg или
 • в писмен вид на адреса на “ПИНГВИНИ“ ООД на адрес гр. София, Манастирски ливади бл.177 п.к.1404

4.Жалбата трябва да съдържа най-малко реквизити относно собствено и фамилно име, имейл адрес на потребителя, с който Профилът е регистриран, идентификационен номер на обявата, обстоятелства, които пораждат жалбата, както и искането на потребителя, свързано с жалбата.

5.Ако предоставените в жалбата данни или информация не позволяват да се направи проверка по жалбата, “ПИНГВИНИ“ ООД има право да изиска от конкретния  потребител да предостави допълнителна информация, за да може “ПИНГВИНИ“ ООД да разгледа жалбата.

6.“ПИНГВИНИ“ ООД разглежда жалбата в срок от 14 дни от датата на получаването й или от получаването на допълнителната информация, посочена в точка 5 от настоящия раздел на Общите условия. Отговорът на жалбата от страна на “ПИНГВИНИ“ ООД се изпраща по електронна поща на адреса на електронната поща, с която Профилът е създаден, освен ако Потребителят не поиска отговорът да бъде изпратен по пощата на адрес, посочен в жалбата.

            VIII. КОМПЕТЕНТЕН ДЪРЖАВЕН ОРГАН. ИЗВЪНСЪДЕБНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ.

1.Компетентен надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

2.При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите. 

 

            IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

1.Евентуална недействителност на някоя от клаузите на настоящите Общи условия не води до недействителност на цялото споразумение за ползване на сайта. В тази хипотеза недействителната клауза се замества от разпоредбите на действащото българско законодателство.

2.В отношенията между страните за неуредените с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство, а при съдебен спор компетентен е съответният български съд.

3.“ПИНГВИНИ“ ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод регистрацията – предмет на настоящите Общи условия освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

4.Ограниченията на т.3 от настоящия раздел не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай “ПИНГВИНИ“ ООД има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни органи съгласно действащото законодателство.

5.Настоящите Общи условия се сключват на български език и са в сила за всички потребители на сайта pingvini.bg. Те могат да бъдат изменяни и обновявани от страна на “ПИНГВИНИ“ ООД по всяко време, като при промяна в Общите условия същите се обявяват на сайта www.pingvini.bg

6.Потребителят, който не приема промени в Общите условия, си запазва правото да прекрати договора за обслужване на Профила по всяко време.

7.За да развива Уебсайта, “ПИНГВИНИ“ ООД има право да въведе нови услуги и функционалности, които могат да бъдат предшествани от продуктови тестове, без с това да се засягат придобитите права на Потребителите преди това.

8.Контакт с “ПИНГВИНИ“ ООД може да се осъществи:

 • на телефонен номер 0885970291;
 • чрез формата за контакт, достъпна https://pingvini.bg/contacts
 • чрез услугата live chat;
 • на имейл адрес: office@pingvini.bg

 

Създайте първата си обява

Ако вашите малки герои са готови да се разделят със своите приятели играчките или вече старите дрешки не им стават, споделете ги тук и помогнете на някой друг.

Може би някой малък герой с големи мечти има нужда от топли ботушки или раничка за училище? Подарете му усмивка:)

Качете обява